تبلیغات
[واטּ دایرکشـטּ] - ...
یـک مسیـردرپیشِ روست...یـک مسیـربه نـام واטּ دایرکــشـטּ

...

پنجشنبه 6 فروردین 1394 01:25 ب.ظ

نویسنده : خـانوҐ واטּ دایرکشـטּ
ارسال شده در: خاطره ، عکـس ،

آبجیـم:چـراگریه میکنے؟!

من:زیـن اَزوان دے رفت...

-واقعا؟!چرا؟!

مـطلبُ میارم جـلوش

-خب میخـوادآزادزندگے کنه براچے گریه میکنے دیگِ!

-نـه اون نبایدبره...

-توآزادے هرغلطے دلت خواست بکنے هرجادلت

میخوادبرے هرکارے میخـواے انجآم بدے امـااون خسته شده

ازبـس هرجارفت ازش عکس گرفتن یـه

راه رفتن توخیابونش شُدخبر!خـب اونم دوست داره آزادباشه

-امـااون بایدبه طرفداراشَم فکرکـنه...اَه همش

تقصیراون دختـرپدسگ عوضیـه ازش بیزارم

-ببیـن مـنُ!آدم نمیـادبه خاطریه مسئله کوچیـک ازگروهش بره

تـاقبل ازایـن قضیـه هم هـزارتـاتهمتُ شایعه

پشتـشون بـوده چرااون موقـع نرفته؟!

-ینے دنبـال بهانـه بوده وایـن قضیـه شُده بهانه اے برارفتـنش!

-آره!همونطورکـه تودوس دارے آزادباشے

کسے بهـت گیرنـده اونم همینومیخـوادوقتے ازیـه مهمونے رفتنش

شایعه خیانـتُ دختربازے براش میسازن اونـم آرامش

میخـواد...میخـوادهرجایے دلش خواست بره میخوادمعمولے بـآشه!

-امـاادم میدونـه که وقتے مـعروف شه وضعش اینطوریـه

چـراازاول رفت مـعروف شه کـه الآن همه روبارفتنـش عذاب بده؟!

-خـُب نمیدونسته لـابدقراره انـقدمعروف شه!

-نـه خیرنبـایدازاول میومـدخواننده شـه که الان انـقددخترافسرده بشن به خاطررفتنش

-آخ آخ الـان دیگه کـل وقتاش بـاپریـه!کوفتش شه چـه قدبازیـن خوش

بگذرونـه ازایـن به بعد

-حـرف بیخـودنزن بحثـم عوض نکـن:|

-تـوآدم بشونیستے بشین ادامه گریـه اتُ بکن!

+آبجیم مثلااومددلدارے بـده الـان:|||بدتـرش کرد:((((

+خودرگیرے پیـداکردم ازبـس ذهنـم درگیرایـن ماجراشده...

اِے کـاش زیـن برگرده...!

21835939288158740952.jpgکامـنت: no
آخرین ویرایش: پنجشنبه 6 فروردین 1394 01:41 ب.ظ